KLACHTEN VOORWAARDEN BarberShop Melrose sro

KLACHTEN VOORWAARDEN Melrose Marmara sro

Deze klachtenprocedure is geldig vanaf 01.01.2021 en is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper of als document bij Melrose Marmara sro

ALGEMENE BEPALINGEN

De klachtenprocedure beschrijft de huidige zakelijke samenwerking tussen de koper en het bedrijf Melrose Marmara sro met statutaire zetel in Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520 (hierna alleen de verkoper) en een filiaal voor het retourneren van goederen en klachten Melrose Marmara sro Námestie sv. Egidia 15/35 058 01 Poprad,

De koper is verplicht om kennis te nemen van de klachtenprocedure en de Algemene Voorwaarden alvorens de goederen te bestellen. Door de goederen van de verkoper over te nemen, gaat deze akkoord met onderstaande klachtenprocedure. In het geval dat de goederen niet persoonlijk worden overgenomen, betekent de overname van de goederen het moment van levering aan de eerste vervoerder.

Als garantiebewijs (garantiekaart) geeft de verkoper voor elk gekocht goed een aankoopdocument (factuur - hierna garantiekaart genoemd) af met alle benodigde gegevens om aanspraak te maken op de garantie (naam van de goederen, garantieduur, prijs, hoeveelheid , productcode ....) .

GARANTIE LENGTE

De garantieperiode gaat in op de dag dat de goederen door de koper worden overgenomen. De wettelijke garantieperiode is over het algemeen 24 maanden. De verkoper kan deze wettelijke termijn verlengen. De lengte van de garantieperiode staat altijd aangegeven op de garantiekaart (in de garantiekolom).

De garantieperiode bestaat uit de wettelijke termijn (24 maanden) en de eventuele verlengde periode. Binnen de wettelijke garantieperiode vallen klachten onder het Burgerlijk Wetboek nr. 40/1964 Coll. § 619-627 met betrekking tot deze klachtenregeling. In geval van een langere periode zijn uitsluitend deze regels van toepassing op klachten.

Er kan een uitzondering worden gemaakt voor goederen die met korting worden verkocht (goederen beschadigd, gebruikt, incompleet, enz.). Indien de koper een consument is en indien de zaken worden gebruikt, is de verkoper niet aansprakelijk voor fouten die overeenkomen met de mate van gebruik of slijtage die de goederen hadden bij de overname door de koper. De rechten uit de aansprakelijkheid voor gebreken van de goederen vervallen indien deze niet zijn uitgeoefend binnen 24 maanden vanaf de datum van ontvangst van de goederen door de koper. De verkoper kan, in overleg met de koper, deze periode verkorten tot niet minder dan 12 maanden. Deze termijn wordt door de verkoper vermeld op het verkoopbewijs van de goederen. Voor goederen die door een fout of onvolledigheid tegen een lagere prijs zijn verkocht, dekt de garantie geen fouten waarvoor een lagere prijs is overeengekomen.

Voor geselecteerde producten is de fabrieksgarantie beperkt tot niet-consumentenkopers. De wettelijke rechten van de eindklant (consument) worden op geen enkele manier aangetast, de garantie is op hen van toepassing volgens de wet.

GARANTIEVOORWAARDEN

De koper is verplicht om de staat van de zending samen met de vervoerder onmiddellijk bij aflevering te controleren (aantal pakketten, integriteit van de tape met het bedrijfslogo, schade aan de doos) volgens de bijgevoegde vrachtbrief. De koper heeft het recht om de zending te weigeren, wat niet in overeenstemming is met het koopcontract door het feit dat de zending b.v. onvolledig of beschadigd. Als de koper een dergelijke beschadigde zending van de vervoerder accepteert, is het noodzakelijk om de schade te beschrijven in het acceptatieprotocol van de vervoerder.

Onvolledige of beschadigde verzending moet onmiddellijk per e-mail worden gemeld aan het adres: reklamacie@hk-green.sk, schrijf een verslag van de schade bij de vervoerder en stuur deze zonder onnodige vertraging per e-mail of post naar de verkoper. Bijkomende klachten over onvolledigheid of uitwendige schade aan de zending geven de verkoper de mogelijkheid om te bewijzen dat er geen sprake is van een schending van de koopovereenkomst.

De garantie dekt geen gebreken die zijn veroorzaakt door onjuiste behandeling, onvoldoende of onjuiste behandeling, als gevolg van natuurlijke veranderingen in de materialen waaruit de goederen zijn gemaakt, als gevolg van enige schade door de gebruiker of een derde partij, of andere onjuiste ingreep.

KLACHT APPARATUUR METHODE

Indien de koper een consument is zonder ID:

Als het een defect is dat kan worden verholpen, worden de goederen gerepareerd. Indien reparatie niet mogelijk is en de aard van de fout een normaal gebruik niet verhindert, kan de verkoper met de koper een redelijke korting op de prijs van de goederen overeenkomen. In geval van korting kan dit gebrek later niet meer worden geclaimd. Als het onmogelijk is om de klacht met een van de bovenstaande opties af te handelen, wordt er een creditnota aan de koper verstrekt.

In het geval van een defect dat niet kan worden verholpen en waardoor het artikel niet correct kan worden gebruikt als een defectvrij artikel, zal de verkoper de koper een omruiling van defecte goederen aanbieden voor goederen met dezelfde of vergelijkbare prestaties of een creditnota uitgeven .

Als de koper een entiteit is met een ID-nummer:

Als het een defect is dat kan worden verholpen, worden de goederen gerepareerd. Indien reparatie niet mogelijk is en de aard van de fout een normaal gebruik niet verhindert, kan de verkoper met de koper een redelijke korting op de prijs van de goederen overeenkomen. In geval van korting kan dit gebrek later niet meer worden geclaimd.

In het geval van een defect dat niet kan worden verholpen en waardoor de zaak niet correct als een zaak kan worden gebruikt zonder fouten, heeft de verkoper het recht om de defecte goederen te ruilen voor goederen met dezelfde of vergelijkbare prestaties of een creditnota af te geven.

De verkoper behandelt klachten over de goederen zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag die volgt op de klacht door de koper. Deze periode is niet bindend voor de koper, die het ID-nummer tijdens de aankoop heeft toegepast en dus zijn relatie met de verkoper wordt geregeld door het Wetboek van Koophandel.

Na behandeling van een terechte klacht wordt de garantietermijn verlengd met de duur van de klacht. Bij een onterechte klacht wordt de garantietermijn niet verlengd. Indien de vordering is vereffend met een ruil, wordt de eerstvolgende mogelijke vordering beschouwd als de eerste vordering van de goederen. (De duur van de klacht wordt berekend vanaf de dag na ontvangst tot de dag van afhandeling van de klacht. Echter niet voordat de koper deze ophaalt. De klant wordt geïnformeerd over de apparatuur door de e-mail die hij bij aankoop heeft opgegeven .)

Nadat de klacht is afgehandeld, stelt de verkoper de koper telefonisch of per e-mail op de hoogte van de beëindiging van de klacht. Als de goederen door de transportdienst zijn verzonden, worden ze na verwerking automatisch naar het adres van de koper verzonden. Indien de koper om technische redenen de e-mail niet binnen de wettelijke termijn van één maand heeft ontvangen, heeft de koper de mogelijkheid om automatisch te verschijnen op de klachtenafdeling, waar hij een klacht in behandeling zal nemen die is ingediend na het indienen van de oorspronkelijke klacht .

In geval van niet-afhaling van de geclaimde goederen binnen 60 dagen vanaf de datum van indiening van de klacht, heeft de verkoper volgens § 656 van het burgerlijk wetboek het recht om het bedrag voor opslag in rekening te brengen bij het verwijderen van de klacht. Dit bedrag is vastgesteld op 0,50 EUR / dag voor goederen tot 5 kg.

Voor het bedrijf Melrose Marmara sro

Opgemaakt in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek. nee. 108/2000 Coll. , Handelscode. en relevante wijzigingen aan Zz