ALGEMENE VOORWAARDEN Melrose Marmara sro

INLEIDENDE BEPALINGEN

(hierna te noemen de "Algemene Voorwaarden") De verkoper in de zin van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is het bedrijf Melrose Marmara sro met statutaire zetel in Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520, ingeschreven in het handelsregister van de Prešov District Court, sectie: Sro, dossiernr. 42628 / P (hierna de "operator" genoemd) en een filiaal voor het retourneren van goederen en klachten BarberShop Melrose sro, Námestie sv. Egidia 15/35 058 01 Poprad.

CONTACTEN

E-mail: info@bandidocosmetics.eu

Klantenlijn: +421 910 303 300 (ma - vr: 9:00 - 18:00)

BESTELLINGEN

De goederen kunnen worden geselecteerd door door de catalogus op onze website bandidocosmetics.eu te bladeren, evenals met de hulp van de operator op de lijn +421 910 303 300 (ma - vr: 9:00 - 18:00).

Geef bij online bestellen de volgende gegevens door:

Indien u winkelt als consument, dat wil zeggen als natuurlijk persoon die niet handelt bij het sluiten van een overeenkomst op afstand in het kader van zijn bedrijf, dienstverband of beroep, vermeld dan de naam en het adres. Voer tegelijkertijd uw telefoonnummer en e-mailadres in.

Als u winkelt in verband met uw bedrijf, vermeld dan ook uw bedrijfsnaam, ID-nummer, btw-nummer en vestigings- of vestigingsplaats

Na het verzenden van de bestelling wordt uw bestelling verwerkt en ontvangt u direct een bevestiging van ontvangst van de bestelling in uw e-mail. Door de bestelling naar de verkoper te sturen, bevestigt de koper dat de verkoper tijdig en correct heeft voldaan aan zijn informatieverplichtingen op grond van art. § 3 par. 1 van Wet nr. 102/2014 Coll.Over consumentenbescherming bij de verkoop van goederen of het verlenen van diensten op basis van een op afstand gesloten overeenkomst of een buiten de bedrijfsruimten van de verkoper gesloten overeenkomst en over de wijziging van bepaalde wetten (hierna "Wet op Consumentenbescherming bij de verkoop van goederen").

We zullen de details van de bestelling en de verwachte leveringsdatum van de goederen aan de koper per e-mail met u overeenkomen. Indien nodig wordt alle verdere informatie met betrekking tot uw bestelling naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd.

LEVERING VAN GOEDEREN

De verkoper is verplicht de bestelling uit te voeren en de goederen uiterlijk binnen 30 dagen aan de koper te leveren. We verzenden goederen die op voorraad zijn doorgaans binnen 2 werkdagen. Voor elk product hebben we echter een geschatte leverdatum, die we proberen te halen. Wij bezorgen de goederen op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur, wij informeren u per e-mail over de exacte dag van verzending en aflevering van de goederen.

Als de goederen worden geleverd door een contractuele vervoerder, geeft de koper de verkoper het recht om de vervoerder het noodzakelijke minimum aan persoonlijke gegevens te verkopen voor een probleemloze levering van de goederen (naam, adres, telefoon).

Na ontvangst van de goederen zullen wij u een ontvangstbewijs van de goederen bezorgen. Het ontvangstbewijs van de goederen is tevens een schriftelijke bestelling van de goederen. De koper ontvangt uiterlijk 14 dagen na levering van de goederen het belastingdocument met kwantificering van de aankoopprijs en btw per e-mail. De goederen worden geacht door de koper te zijn afgenomen op het moment waarop de koper of een door hem aangewezen derde alle onderdelen van de bestelde goederen overneemt of indien:

a) de door de koper in één bestelling bestelde goederen afzonderlijk worden geleverd, op het moment van overname van de laatst geleverde goederen,

b) goederen levert die uit meerdere delen of stukken bestaan, op het moment van overname van het laatste deel of het laatste stuk,

(c) de goederen herhaaldelijk levert gedurende een bepaalde periode, op het moment van overname van de eerste geleverde goederen.

HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST (TERUGKEER VAN GOEDEREN)

De verkoper heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract wegens de verkoop van voorraad, het niet beschikbaar zijn van goederen, of indien de fabrikant, importeur of leverancier van goederen die in het contract zijn overeengekomen de productie stopzet of zulke belangrijke wijzigingen heeft aangebracht die de nakoming van de verplichtingen van de verkoper onder het contract of overmacht, of indien hij, zelfs met alle redelijke inspanningen om dit te doen, niet in staat is om de goederen aan de koper te leveren binnen de in deze algemene voorwaarden vermelde termijn of tegen de in de online winkel aangegeven prijs. De verkoper is verplicht de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de reeds betaalde aanbetaling voor de in het contract overeengekomen goederen binnen 14 dagen na kennisgeving van de herroeping van het contract terug te storten op de door de koper opgegeven rekening.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling of een deel ervan te annuleren in de volgende andere gevallen:

- bij een remboursopdracht kon de bestelling niet bindend worden bevestigd (foutief opgegeven telefoonnummer, niet bereikbaar, reageert niet op e-mails, etc.)

- in het geval dat de koper-ondernemer de goederen in het verleden niet heeft overgenomen of anderszins de bedrijfsvoorwaarden heeft geschonden

De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De koper heeft het recht om de goederen binnen deze periode uit te pakken en te testen op een manier die vergelijkbaar is met de gebruikelijke aankoop in een klassieke "stenen" winkel. Testen betekent echter niet dat u de goederen begint te gebruiken en ze vervolgens terugstuurt naar de verkoper. De koper kan het recht uitoefenen om het contract met de verkoper op papier te herroepen op een manier die geen twijfel doet rijzen dat er een herroeping van het contract heeft plaatsgevonden.

Als de koper zich terugtrekt uit het contract, wordt ook elk aanvullend contract met betrekking tot het contract waarvan de koper zich terugtrekt vanaf het begin opgezegd. Herroeping van het contract moet vooraf aan de verkoper worden gemeld via een formulier, dat online moet worden ingevuld op de website van de verkoper of telefonisch op +421 910 303 300. Door terugtrekking uit het contract is de koper verplicht de goederen volledig te leveren , inclusief volledige documentatie, onbeschadigd, in originele onbeschadigde verpakking en ongebruikt binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bevestiging van het herroepingsformulier door de verkoper op het door de verkoper opgegeven adres.

Het wordt aanbevolen om de goederen te verzekeren. De verkoper accepteert geen rembours. Na een geldige herroeping van het contract zal de verkoper aan de koper alle betalingen terugbetalen die de koper aantoonbaar heeft gedaan in verband met het sluiten van het koopcontract, in het bijzonder de koopprijs, inclusief de kosten van levering van goederen. De verkoper is echter niet verplicht de koper extra kosten te vergoeden indien de koper heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de door de verkoper aangeboden goedkoopste standaard leveringswijze. Bijkomende kosten zijn het verschil tussen de door de koper gekozen bezorgkosten en de kosten van de door de verkoper aangeboden goedkoopste standaard bezorgmethode.

Betalingen worden aan de koper geretourneerd binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de verkoper het bericht van herroeping van de koopovereenkomst door de koper heeft ontvangen. De betaling vindt plaats op dezelfde manier als waarmee de koper de verkoper heeft betaald, tenzij de koper in de schriftelijke verklaring van herroeping van het contract een andere betalingswijze heeft aangegeven, zonder extra kosten in rekening te brengen.

Als u de goederen koopt in verband met uw zakelijke activiteit (waarover wordt beslist door het ID-nummer op het aankoopdocument te vermelden), ontstaat het herroepingsrecht niet, aangezien het handelswetboek deze mogelijkheid niet toestaat. In het geval dat de koper zich terugtrekt uit het contract en aan de verkoper goederen levert die gebruikt en beschadigd of incompleet zijn, of de waarde van de goederen wordt verminderd als gevolg van een behandeling van de goederen die verder gaan dan de behandeling die nodig is om de eigenschappen en functionaliteit van de goederen, de verkoper heeft, heeft de koper recht op een vergoeding ter hoogte van de waarde van de reparatie van de goederen en het herstel van de goederen in hun oorspronkelijke staat of. de verkoper heeft het recht van de koper terugbetaling van de waardevermindering van de goederen te eisen en de koper wordt hiervan op de hoogte gebracht.

TERUGBETALING

In het geval dat de koper zich terugtrekt uit het contract en aan de verkoper goederen levert die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn, verbindt de koper zich ertoe de verkoper terug te betalen voor de waarde waarmee de waarde van de goederen in het werkelijke bedrag is gedaald, kosten gemaakt door de verkoper bij het repareren van de goederen en het herstellen ervan in de oorspronkelijke staat, berekend volgens de prijslijst voor service na de garantie van goederen.

Op grond van dit punt van de Algemene Voorwaarden is de koper verplicht aan de verkoper een vergoeding te betalen van maximaal het verschil tussen de aankoopprijs van de goederen en de waarde van de goederen op het moment van herroeping van de aankoop contract.

De verkoper verbindt zich ertoe om de koper de voor de betreffende goederen betaalde prijs terug te betalen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering van de kennisgeving van herroeping van het contract aan de verkoper. De verkoper is niet verplicht om aan de koper de prijs terug te geven die voor de betreffende goederen is betaald voordat hij de goederen van de koper heeft ontvangen samen met accessoires, waaronder documentatie, enz. afgeleverd of totdat de koper de verzending van de goederen met toebehoren, inclusief documentatie, enz. aantoont. terug naar de verkoper.

Bij herroeping van het contract draagt de koper de directe kosten van het terugzenden van de goederen naar de verkoper of de persoon die door de verkoper gemachtigd is om de goederen over te nemen. Bij herroeping van het contract draagt de koper de directe kosten van het terugzenden van de goederen, die vanwege hun aard niet per post kunnen worden geretourneerd. De directe kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen kunnen vooraf niet voldoende worden berekend. Volgens de beschikbare informatie wordt een schatting van deze kosten verwacht, afhankelijk van de grootte, het gewicht van de goederen, de afstand waarop de goederen worden geretourneerd en de prijzen waartegen de door de koper geselecteerde vervoerder zijn diensten verleent voor een bedrag van 2 , - EUR tot 150, - EUR.

In het geval dat de koper een van zijn bovenstaande verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet nakomt, is de herroeping niet geldig en effectief en is de verkoper niet verplicht om alle aantoonbare betalingen onder deze algemene voorwaarden aan de koper terug te betalen en heeft hij het recht op vergoeding van kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen aan de koper.

De koper kan zich niet terugtrekken uit het contract waarvan hij het onderwerp is

a) verkoop van goederen die zijn gemaakt volgens de speciale eisen van de koper, op maat gemaakte goederen of goederen die specifiek voor één koper zijn bedoeld,

b) de verkoop van goederen die onderhevig zijn aan snelle verslechtering of verslechtering,

c) de verkoop van goederen die door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen vermengd kunnen zijn,

(d) de verkoop van goederen die zijn verpakt in een beschermende verpakking die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd en waarvan de beschermende verpakking na levering is verbroken. De aankoopprijs van de goederen wordt altijd per e-mail in de bestelspecificatie bevestigd. De koper bevestigt te hebben vernomen dat de bestelling een verplichting tot betaling van de prijs inhoudt.

PRIJZEN

Alle prijzen voor goederen en diensten en alle vergoedingen in de online winkel zijn inclusief btw. Alle aandelen zijn geldig totdat de voorraad is uitgeput, tenzij anders vermeld voor een specifiek product.

De garantievoorwaarden worden geregeld door de klachtenprocedure.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertraagde levering van goederen veroorzaakt door een koeriersdienst of door het verkeerde adres van de koper op te geven. De koper is verplicht de goederen bij ontvangst van de vervoerder/koerier grondig te inspecteren en de ontvangst van de goederen met zijn handtekening op de ontvangst van de goederen te bevestigen.

Klachten voor eventuele niet-levering van goederen door de koerier of schade aan de goederen veroorzaakt door de koeriersdienst moeten in dergelijke gevallen rechtstreeks bij de koeriersdienstmedewerker worden ingediend. De koper accepteert de beschadigde goederen niet van de koerier en de koper zal de schade aan de goederen aangeven bij de ontvangst van de goederen.

Klachten van mechanische schade veroorzaakt door transport, waarvan de aanvaarding zonder gebreken door de koper aan de koeriersdienst werd bevestigd, zullen door de verkoper niet als gerechtvaardigd worden erkend en de uitvoering van een dergelijke klacht zal niet aan de koper worden geleverd.

De koper heeft het recht om de bestelling zonder opgave van redenen te allen tijde vóór verzending van de goederen per e-mail of telefoon te annuleren. In geval van niet-levering van de goederen wegens overmacht of wegens stopzetting van de productie ervan, zal de verkoper de koper onmiddellijk op de hoogte brengen van de reden van niet-levering. De verkoper is verplicht de mogelijkheid tot levering van vervangende goederen te verstrekken. De koper heeft het recht de mogelijkheid tot levering van vervangende goederen te weigeren en de bestelling van genoemde goederen te herroepen. In geval van betaling van het aankoopbedrag of een deel daarvan, wordt het geld bij annulering van de bestelling binnen 14 kalenderdagen teruggestort aan de koper op de opgegeven bankrekening.

BarberShop Melrose sr o verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens nr. 18/2018 Verzameling Die geldig is vanaf 25.5. 2018. Persoonsgegevens en hun bescherming

ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Beste consument. Als u van mening bent dat we uw rechten hebben geschonden of als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld, stuur ons dan uw verzoek tot correctie naar ons e-mailadres: reklamacie@bandidocosmetics.eu.sk.

Als we op dit verzoek negatief reageren, of we reageren niet binnen 30 dagen na verzending naar het opgegeven e-mailadres, of bent u niet tevreden met onze oplossing, dan kunt u op basis van de gewijzigde wet nr. 102/2014 en Wet nr. 391/2015 betreffende alternatieve geschillenbeslechting, hebt u recht op alternatieve (buitengerechtelijke) geschillenbeslechting.

U kunt het voorstel indienen op de manier die is gespecificeerd in overeenstemming met §12 van Wet 391/2015 Coll.

Het adres voor het indienen van opmerkingen in elektronische vorm bij de Slowaakse handelsinspectiedienst is ars@soi.sk.

De ADR-entiteit kan het voorstel van de consument afwijzen, bijvoorbeeld:

indien de kwantificeerbare waarde van het geschil niet meer dan 20 EUR bedraagt;

als onder alle omstandigheden duidelijk is dat een alternatieve geschillenbeslechting slechts met onevenredige inspanning kan worden bereikt, enzovoort.

De consument kan ook een klacht indienen via het RSO Alternative Dispute Resolution platform, dat online beschikbaar is via deze link. Een EU-consument kan hier een klacht indienen tegen een EU-handelaar.

De kosten verbonden aan de alternatieve oplossing van het geschil worden door elk van de partijen bij het geschil afzonderlijk gedragen zonder mogelijkheid tot vergoeding.

We bepalen uw tevredenheid over uw aankoop via e-mailvragenlijsten binnen het Customer Verified-programma waarbij onze e-shop betrokken is. We sturen ze u elke keer dat u bij ons koopt, tenzij in overeenstemming met § § 62 van Wet nr. nee. 351/2011 Coll. op elektronische communicatie, zoals gewijzigd, zult u niet weigeren om elektronische post te verzenden voor marketingdoeleinden. We verwerken persoonsgegevens voor het verzenden van vragenlijsten binnen het Customer Verified-programma op basis van ons legitieme belang, dat bestaat uit het vaststellen van uw tevredenheid over uw aankoop bij ons. Voor het verzenden van vragenlijsten, het evalueren van uw feedback en het analyseren van onze marktpositie, gebruiken we een verwerkingstussenpersoon, de beheerder van het Heureka.sk-portaal. Voor dit doel kunnen we informatie over de gekochte goederen en uw e-mail verkopen adres. Uw persoonsgegevens worden bij het versturen van vragenlijsten per e-mail niet aan derden verstrekt voor eigen doeleinden. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het verzenden van door de klant geverifieerde e-mailvragenlijsten door aanvullende vragenlijsten te weigeren via de link in de e-mailvragenlijst. In het geval van uw bezwaar sturen wij u de vragenlijst niet verder toe.