PRIVACY

1.1. De contractpartijen zijn overeengekomen dat de koper, indien hij een natuurlijk persoon is, verplicht is zijn voor- en achternaam, woonplaats, inclusief postcode, telefoonnummer en e-mailadres aan de verkoper mee te delen.

1.2. Koper resp. de betrokkene (hierna te noemen de "koper" of "de betrokkene") verstrekt vrijwillig persoonsgegevens aan de verkoper om zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst na te komen en verdere communicatie met hem. Zonder hun voorziening kan de verkoper het contract met de koper niet naar behoren uitvoeren en zal het daarom niet mogelijk zijn om het met de koper te sluiten. Het doel van de verwerking van deze persoonlijke gegevens is het afgeven van een belastingdocument, precontractuele relaties, identificatie van de koper, orderbevestiging per telefoon of e-mail, levering van goederen, registratie in de online winkel https://bandidocosmetics.eu, implementatie van marketingactiviteiten, informatie over nieuws en aanbiedingen.

1.3. De verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de betrokken personen voor marketingdoeleinden op basis van hun verzoek of. toestemming van de betrokkene in overeenstemming met wet nr. nee. 18/2018 Coll. NR SR. De betrokken persoon geeft zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel bij het bestellen van goederen via de online winkel https://bandidocosmetics.eu, bij registratie in de online winkel https://bandidocosmetics.eu of op een andere geschikte manier . De betrokken persoon geeft zijn / haar toestemming door het juiste vakje aan te vinken voordat u de bestelling verzendt of wanneer u zich registreert in de online winkel https://bandidocosmetics.eu dat de verkoper zijn persoonlijke gegevens verwerkt en opslaat in het bereik van naam, achternaam, e- e-mailadres in de activiteiten van de verkoper met betrekking tot het verzenden van informatie over nieuws en speciale aanbiedingen en verwerkt deze in zijn informatiesysteem Marketing. De Koper verleent deze toestemming aan de Verkoper voor een bepaalde periode totdat het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper is bereikt.

1.4. Door de bestelling naar de verkoper te sturen, verklaart de koper eerlijk dat hij toestemming geeft in overeenstemming met Art. § 11 par. 1 van Wet nr. 122/2013 Verzameling over de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd (hierna "ZnOOÚ" genoemd), dat de verkoper zijn persoonsgegevens verwerkt en opslaat voor zover gespecificeerd in punt 1.1. voor de doeleinden uiteengezet in punt 1.2. De verkoper verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de koper te behandelen en te verwijderen in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek. Nadat het doel van de verwerking is bereikt, zorgt de verkoper onmiddellijk voor de vereffening van de persoonlijke gegevens van de koper in overeenstemming met art. § 17 par. 1 ZnOOÚ. De koper kan de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde schriftelijk intrekken. De toestemming vervalt binnen 1 maand vanaf de levering van de intrekking van de toestemming door de koper aan de verkoper.

1.5. De koper heeft het recht en de mogelijkheid om persoonlijke gegevens direct bij te werken in de online modus op de website van de online winkel, in het klantengedeelte, onmiddellijk na het inloggen.

1.6. De verkoper verklaart dat in overeenstemming met art. § 6 par. 2 letters c) ZnOOÚ verzamelt uitsluitend persoonsgegevens voor het in punt 1.2 genoemde doel. deze algemene voorwaarden.

1.7. De verkoper verklaart dat in overeenstemming met art. § 6 par. 2 letters e) ZnOOÚ draagt er zorg voor dat persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt en gebruikt op een wijze die past bij het doel waarvoor ze zijn verzameld.

1.8. De verkoper verklaart dat in overeenstemming met de bepalingen van § 6 par. 2 letters i) ZnOOÚ zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de goede zeden en zal handelen op een manier die ZnOOÚ of andere algemeen bindende wettelijke voorschriften niet tegenspreekt of omzeilt.

1.9. De koper heeft het recht om op schriftelijk verzoek van de verkoper te vragen

bevestiging van het al dan niet verwerken van persoonsgegevens over hem,

in een algemeen begrijpelijke vorm, informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het informatiesysteem voor zover:

a) identificatiegegevens van de verkoper en de vertegenwoordiger van de verkoper, indien aangewezen,

(b) de identiteit van de tussenpersoon; dit geldt niet als de verkoper niet handelt in overeenstemming met § 8 ZnOOÚ bij het verkrijgen van persoonlijke gegevens,

c) het doel van de verwerking van persoonsgegevens,

d) lijst van persoonlijke gegevens of omvang van persoonlijke gegevens volgens § 10 par. 4, eerste zin ZnOOÚ a

(e) aanvullende informatie die, gelet op alle omstandigheden en voorwaarden van de verwerking van persoonsgegevens, nodig is voor de koper om zijn rechten en de door de wet beschermde belangen te waarborgen, met name:

- instructie over vrijwilligheid of verplichting om de benodigde persoonsgegevens te verstrekken; als de verkoper de persoonlijke gegevens van de koper verkrijgt op basis van toestemming van de koper overeenkomstig § 11 ZnOOÚ, zal hij hem ook op de hoogte stellen van de geldigheid van de toestemming, en als de verplichting van de koper om persoonlijke gegevens te verstrekken voortvloeit uit een rechtstreeks afdwingbare juridisch bindende handeling van de Europese Unie, een internationaal verdrag waaraan de Slowaakse Republiek is gebonden of , de verkoper de koper op de hoogte stelt van de rechtsgrond die hem deze verplichting oplegt en hem op de hoogte stelt van de gevolgen van de weigering om persoonsgegevens te verstrekken,

de kring van ontvangers, indien voorzien of voor de hand liggend is dat persoonsgegevens aan hen ter beschikking zullen worden gesteld,

derden indien voorzien of voor de hand liggend is dat aan hen persoonsgegevens worden verstrekt,

vorm van openbaarmaking indien persoonsgegevens openbaar moeten worden gemaakt

derde landen, als het te verwachten of duidelijk is dat persoonsgegevens naar die landen zullen worden doorgegeven,

1.10. Bij het uitbrengen van een beschikking op grond van paragraaf 1.14. de koper heeft het recht kennis te nemen van de procedure van verwerking en evaluatie van bewerkingen:

nauwkeurige informatie in een algemeen begrijpelijke vorm over de bron waaruit zij haar persoonsgegevens voor verwerking heeft verkregen,

een lijst, in een algemeen begrijpelijke vorm, van haar persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking,

correctie of vernietiging van hun onjuiste, onvolledige of verouderde persoonsgegevens die het onderwerp zijn van verwerking,

de vernietiging van haar persoonsgegevens waarvan het doel van de verwerking is beëindigd; indien officiële documenten met persoonsgegevens worden verwerkt, kan zij om teruggave verzoeken,

liquidatie van haar persoonlijke gegevens, die worden verwerkt, als de wet is overtreden,

blokkering van haar persoonlijke gegevens als gevolg van intrekking van toestemming voordat de geldigheid ervan is verstreken, als de verkoper persoonlijke gegevens verwerkt met toestemming van de koper.

1.11. Recht van de koper volgens punt 1.10. de punten 3 en 4 kunnen alleen worden beperkt als een dergelijke beperking voortvloeit uit een bijzondere wet of de toepassing ervan de bescherming van de koper zou schenden, of de rechten en vrijheden van anderen zou schenden.

1.12. De koper heeft het recht om bezwaar te maken bij de verkoper op basis van een gratis schriftelijk verzoek

het verwerken van zijn persoonsgegevens die het verwacht of zullen worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden zonder zijn toestemming en het verzoeken om vernietiging ervan,

het gebruik van de titel, naam, achternaam en adres van de koper voor direct marketing in het postsysteem, of

het verstrekken van de titel, naam, achternaam en adres van de koper voor direct marketing doeleinden.

1.13. De koper heeft, op basis van een schriftelijk verzoek of persoonlijk, als de zaak niet kan worden uitgesteld, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens in gevallen overeenkomstig § 10 para. 3 letters a), e), f) of g) ZnOOÚ door gegronde redenen te formuleren of door bewijs te leveren van ongeoorloofde inmenging in zijn rechten en wettelijk beschermde belangen, die door een dergelijke verwerking van persoonsgegevens worden of kunnen worden geschaad; indien dit om juridische redenen niet wordt verhinderd en het bezwaar van de koper gegrond is, is de verkoper verplicht de persoonsgegevens waartegen de koper bezwaar heeft gemaakt, onverwijld te blokkeren en te vernietigen zodra de omstandigheden dit toelaten.

1.14. Bovendien verzuimt de koper op schriftelijk verzoek of persoonlijk bezwaar te maken tegen de verkoper en zich niet te onderwerpen aan de beslissing van de verkoper, die rechtsgevolgen of aanzienlijke gevolgen voor hem zou hebben, indien een dergelijke beslissing uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens. Koper heeft het recht Verkoper te verzoeken het genomen besluit op een andere wijze dan de geautomatiseerde verwerking te herzien, terwijl Verkoper verplicht is aan het verzoek van Koper gevolg te geven, zodat de bevoegde persoon een beslissende rol zal spelen bij de toetsing van de beslissing; de verkoper stelt de koper op de hoogte van de onderzoeksmethode en het resultaat van de bevinding binnen de in paragraaf 1.21 genoemde termijn. De koper heeft dit recht niet alleen indien voorzien door een bijzondere wet, die voorziet in maatregelen om de legitieme belangen van de koper te vrijwaren, of als de verkoper in precontractuele betrekkingen of tijdens het bestaan van contractuele betrekkingen een beslissing heeft genomen om te voldoen aan het verzoek van de koper, of indien de verkoper de overeenkomst andere passende maatregelen heeft genomen om de gerechtvaardigde belangen van de koper te vrijwaren.

1.15. Als de koper zijn recht uitoefent:

schriftelijk en uit de inhoud van zijn aanvraag blijkt dat hij zijn recht uitoefent, wordt de aanvraag geacht te zijn ingediend in overeenstemming met deze wet; het per e-mail ingediende verzoek of de koper uiterlijk drie dagen na de datum van verzending schriftelijk zal leveren,

persoonlijk mondeling in de notulen, waaruit duidelijk moet zijn wie het recht heeft uitgeoefend, wat hij eist en wanneer en wie de notulen heeft opgemaakt, zijn handtekening en de handtekening van de koper; de verkoper is verplicht een kopie van de notulen aan de koper te overhandigen,

in het geval van een tussenpersoon overeenkomstig punt 1 of 2 van dit lid, is deze verplicht om dit verzoek of deze notulen onverwijld door te sturen naar de verkoper.

1.16. Als de koper vermoedt dat zijn persoonsgegevens onterecht worden verwerkt, kan hij een voorstel indienen bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek om een procedure voor de bescherming van persoonsgegevens in te leiden.

1.17. Indien de Koper niet over volledige rechtsbevoegdheid beschikt, kunnen zijn rechten worden uitgeoefend door een wettelijke vertegenwoordiger.

1.18. Indien de koper niet in leven is, kunnen haar rechten op grond van deze wet worden uitgeoefend door een naaste.

1.19. Verzoek van de koper volgens punt 1.9., 1.10. 1 /, 3 / tot 6, en punt 1.12. naar 1.14. wordt gratis door de verkoper verstrekt.

1.20. Verzoek van de koper volgens punt 1.10. 2 / wordt door de verkoper gratis verstrekt, behoudens betaling voor een bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag van de doelmatig gemaakte materiële kosten in verband met het maken van kopieën, het verstrekken van technische media en het verzenden van informatie aan de koper, tenzij een bijzondere wet anders bepaalt .

1.21. De verkoper is verplicht het verzoek van de koper in overeenstemming met paragraaf 1.19 te behandelen. en 1.20. uiterlijk 30 dagen na de datum van ontvangst van het verzoek.

1.22. Beperking van de rechten van de koper volgens punt 1.11. de verkoper stelt de koper en het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek onverwijld schriftelijk op de hoogte.

1.23. De verkoper verklaart dat in overeenstemming met art. § 15 par. 1 letter b) ZnOOÚ verwerkt de persoonsgegevens van de koper voor de doeleinden vermeld in punt 1.2. deze voorwaarden via de volgende tussenpersonen: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

Na het verzenden van de bestelling of registratie kan de koper rapporten ontvangen over de aanbiedingen van goederen, promoties en diensten van de verkoper. De abonnee kan de verzending op elk moment annuleren nadat hij zich heeft aangemeld bij het klantencentrum in de sectie "Mijn account" en de subsectie "Mijn nieuwsbrief".

Door het vakje aan te vinken alvorens de bestelling te verzenden, geeft de koper aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, de inhoud ervan volledig te begrijpen en ermee in te stemmen.

De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene inkoopvoorwaarden te wijzigen. Aan de verplichting om de wijziging van algemene voorwaarden schriftelijk door te geven wordt voldaan door deze op de website https://bandidocosmetics.eu te plaatsen.

De relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Wet nr. 22/2004 Verzameling over elektronische handel en over de wijziging van wet nr. 128/2002 Verzameling Over staatscontrole van de interne markt op het gebied van consumentenbescherming en over wijziging van sommige wetten zoals gewijzigd bij Wet nr. 284/2002 Coll., Zoals gewijzigd, en Wet nr. 102/2014 Verzameling over consumentenbescherming bij verkoop op afstand.

Alle bitcoin-prijzen worden omgerekend van de Euro-prijs volgens de Bitcoin Best Bid (BBB)-wisselkoers die wordt verstrekt door onze BitPay-partner. Alle Bitcoin-transacties gaan vergezeld van een factuur die 15 minuten geldig is. Als de betaling niet binnen de opgegeven limiet wordt gedaan, is het noodzakelijk om een nieuwe factuur aan te maken.

Geannuleerde bestellingen: Geannuleerde bestellingen kunnen in aanmerking komen voor restitutie in euro's. De terugbetaling zal worden uitgevoerd in het volledige bedrag van de waarde van de bestelling in euro op de bankrekening zoals gevraagd door de koper.

Geretourneerde bestellingen: Geretourneerde bestellingen hebben recht op restitutie van geld in euro's op een bankrekening zoals vereist door de koper.

Betalingsafwijkingen:

In het geval dat een van de volgende situaties zich voordoet wanneer u namens Bitcoin betaalt, zal onze klantenondersteuning proberen contact met u op te nemen om u te helpen de situatie op te lossen.

Te veel betaalde bestelling: De te veel betaalde bestelling wordt geaccepteerd en al het geld dat het vereiste bedrag overschrijdt, wordt aan de koper geretourneerd.

Onvoldoende betaalde bestelling: De bestelling wordt geannuleerd en de betaling wordt teruggestort aan de koper.

Late bestelling: De bestelling wordt geannuleerd en de betaling wordt teruggestort aan de koper.

Als Melrose Marmara sro noch BitPay de legitimiteit van de Bitcoin-transactie kan verifiëren, wordt de bestelling geannuleerd.

Deze algemene voorwaarden treden in werking jegens de koper door het sluiten van een koopovereenkomst.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

Om aan uw eisen, wensen en dus ook aan uw ideeën en verwachtingen te kunnen voldoen, hebben wij daarom uw persoonsgegevens nodig. Vervolgens gebruiken we de verzamelde gegevens om de best mogelijke relatie tussen u en ons bedrijf Melrose Marmara sro te ondersteunen en te verdiepen. Om ons te laten slagen in het vervullen van deze intentie van ons, hebben we uw toestemming nodig voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

De manier waarop we deze informatie van u proberen te verkrijgen, is bij het plaatsen van een bestelling op onze website. U wordt automatisch geregistreerd in ons systeem. Wij beschikken over uw naam, achternaam, factuur- en afleveradres, telefoon- en e-mailcontact.

Het bedrijf Melrose Marmara sro volgt tijdens dit hele proces de geldende wetgeving en algemene bedrijfsvoorwaarden.

WAAROM HEBBEN WE DEZE INFORMATIE VAN U NODIG?

Persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt voor de elektronische verwerking van uw bestelling, voor de correcte levering van goederen uit uw bestelling, alsook voor de ontvangst, afwikkeling van betalingen die wij van u ontvangen en, last but not least, voor de communicatie met u over uw bestellen. Deze acties vormen een zeer essentieel en onlosmakelijk onderdeel van ons werk.

Voor de marketingdoeleinden van ons bedrijf Melrose Marmara sro worden uw persoonlijke gegevens ook gebruikt, evenals voor het maken van verschillende statistieken, die echter alleen worden opgesteld voor interne doeleinden van ons bedrijf. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van onderaannemers en tussenpersonen, maar alleen die gegevens die zijn betrokken bij de noodzakelijke en succesvolle uitvoering van uw bestelling en de daarop volgende levering.

Melrose Marmara sro zet zich hiervoor in.

HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WIJZIGEN, BIJWERKEN, VERWIJDEREN?

Onze klanten kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment wijzigen nadat ze zijn ingelogd op hun account, of in de vorm van een schriftelijk verzoek, dat naar ons e-mailadres info@bandidocosmetics.eu moet worden gestuurd. Na deze actie worden uw persoonlijke gegevens vervolgens verwijderd uit de database van Melrose Marmara sro, die ze niet langer zal verwerken.

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen van ons bedrijf Melrose Marmara sro, kunt u zich kosteloos uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op "uitschrijven" te klikken.

WAT ZIJN COOKIES EN WAT BETEKEN ZIJ VOOR ONS?

Een cookie is een kort tekstbestand dat een website die u bezoekt naar uw browser stuurt. Het bedrijf Melrose Marmara sro gebruikt deze zogenaamde cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren en te vereenvoudigen & lt; a href = "https://bandidocosmetics.eu" & gt; https: //bandidocosmetics.eu< / a & gt ;. Ze worden niet door ons bedrijf gebruikt om uw persoonlijke informatie op te slaan, en we delen deze ook niet met een derde partij.

Met behulp van cookies verkrijgen we gegevens zoals het aantal bezoeken aan onze website, het totale aantal klanten, evenals informatie over het soort goederen dat u op internet koopt, zodat we u het product kunnen aanbieden dat u zoekt op zoek naar een gereduceerde prijs, b.v. gebruik van de nieuwsbrief.

Voor online winkelen moeten cookies zijn ingeschakeld in uw browser.